APPLETON TO SHOWCASE PARADISE PARK PHOTOS AND MEMORABILIA